Winactie:
Schaatsklapper

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Schaatsklapperwinactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van zondag1 januaritot en met dinsdag 31 januari 2023(de “Actieperiode”).
Deelnemers nemen deel aan de Actie door tijdens de Actieperiodete tanken bij een van de Argos Tankstations in Nederland (een lijst met alle Argos tankstations is te vinden op www.argos.nl.)en hun tankbon, samen met hun persoonlijke gegevens in te sturen viahet actieformulier ophttps://www.argos.nl/schaatsklapper. Deelnemers kunnen gedurende de Actieperiode zo vaak mee doen als zij willen, maar elke tankbon kan slechts één keer worden gebruikt tijdens de Actie. Geldige tankbonnen kunnen worden geactiveerd t/m dinsdag 31 januari 2023. De Deelnemer dient de originele tankbon te bewaren, want bij twijfel kan gevraagd worden deze te tonen. Argos behoudt zich het recht voor om Deelnemers van de Actie uit te sluiten indien Argos meent dat de authenticiteit van de tankbon niet vaststaat, dit ter beoordeling van Argos.
Deze Actievoorwaarden en aanvullende informatie zijn te vinden op www.argos.nl/schaatsklapper.
Gedurende de Actieperiode zal op 3momenten, namelijk:17 januari 2023, 24 januari 2023en 31 januari 2023 éénwillekeurigeprijswinnaar worden gekozen, door een onafhankelijke partij, en op 10 januari 2023 twee prijswinnaars(de "Prijswinnaar(s)").
Elke Prijswinnaar ontvangt twee kaarten voor het Daikin NK Afstandenin Thialf op zaterdag 4 februari 2023aangeboden door Argosen het Gewest Frieslanden een Argos Tankpas met een tanktegoed van EUR 75.
De Prijswinnaarsworden op 10 januari 2023, 17 januari 2023, 24 januari 2023en 31 januari 2023, door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram en ontvangen een persoonlijke e-mail.Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actieom met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bijde autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos –Schaatsklapperwinactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Argos handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN
KEER TERUG NAAR ACTIEPAGINA