Argos
Actievoorwaarden – Zomerbanden winactie 2019

Actievoorwaarden - Zomerbanden winactie

 • Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op Zomerbanden winactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De Actie loopt van donderdag 25 april tot en met donderdag 2 mei 2019 (de “Actieperiode”).
 • Gedurende de Actieperiode zal éénmalig, op vrijdag 3 mei 2019, de Prijswinnaar (de “Prijswinnaar”) worden gekozen.
 • Deelnemers nemen deel aan de Actie door de facebookpagina https://www.facebook.com/ArgosTankstations of Instagram-account https://www.instagram.com/argostankstations/ te volgen en vrienden te taggen in de post over de Zomerbanden winactie. Met deze handeling dingt de deelnemer vanaf het moment van aanmelden tot en met donderdag 2 mei mee voor de prijs.
 • De Prijs is een gratis set zomerbanden aangeboden door bandenoplocatie.com, die wordt geleverd, gemonteerd en gebalanceerd door een monteur van bandenoplocatie.com op een tijdstip en een plek naar keuze van de Prijswinnaar.
 • Deelnemen aan de Actie via de Facebook en Instagram kanalen van Argos Tankstations kan tot en met donderdag 2 mei.
 • De Prijswinnaar wordt op 3 mei door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
 • Deelname aan deze actie is alleen mogelijk via de social media kanalen van Argos Tankstations.
 • Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
 • Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
 • Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Lingospel Openingsactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
 • Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.